GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w trzecim kwartale 2016 roku był wyższy o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego).

Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem PKB. W ujęciu kwartalnym, wyrównany sezonowo wzrost wyniósł 0,2 proc. w porównaniu z 0,8 proc. notowanym w drugim kwartale.

Znaczące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku było skutkiem pogłębiającego się spowolnienia inwestycji. Jednocześnie spożycie prywatne wzrosło o 3,9 proc., przy wzroście o 3,2 proc. w całym 2015 roku i zbliżonym tempie w pierwszych dwu kwartałach 2016 roku. Szybciej niż w 2015 roku oraz w pierwszej połowie 2016 roku wzrosło spożycie publiczne – o 4,9 proc. Spadek nakładów brutto na środki trwałe w trzecim kwartale o 7,7 proc. był głębszy niż w pierwszej połowie roku. Odnotowano także wzrost poziomu zapasów, których wkład we wzrost gospodarczy wyniósł 1,1 pkt. proc. Ten ostatni czynnik stymulował także wyższy wzrost importu, który spowodował, że wkład popytu zewnętrznego (eksport netto) był ujemny i wyniósł minus 0,3 pkt. proc. (wobec plus 1,0 pkt. proc. w drugim kwartale).

W ocenie Ministerstwa Rozwoju struktura wzrostu gospodarczego pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Dwa spośród trzech popytowych czynników, tj. spożycie oraz eksport, rosną stabilnie, zaś negatywny wpływ inwestycji wynika z czynników jednorazowych, dotyczy głównie inwestycji publicznych, nakładów na budynki i budowle nie związanych z nakładami mieszkaniowymi i jest skoncentrowany w sektorach transportu i dostaw wody. Nakłady na maszyny i urządzenia, jak i na budynki i budowle mieszkaniowe, nie notują spadków.

Uwzględniając podażową stronę gospodarki, należy zwrócić uwagę na stabilne tempo wzrostu wartości dodanej (dane oczyszczone z wahań sezonowych) we wszystkich sektorach, z wyjątkiem budownictwa i transportu. W zbliżonym tempie, w porównaniu z poprzednim kwartałem, rozwijał się sektor przemysłowy, stabilnie rosły też działy usług. Spowolnienie w sektorze budowlanym powinno stopniowo wygasać w kolejnych kwartałach.

Szacunki GUS są zgodne z wcześniejszymi „szybkimi” szacunkami. Wskazują one, że gospodarka rozwija się w tempie najwolniejszym od czwartego kwartału 2013 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że gospodarka polska wciąż rozwija się szybciej (PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 2,2 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 roku) niż gospodarka strefy euro (wzrost o 1,6 proc.), a także całej UE (wzrost o 1,8 proc.). Spośród krajów, dla których dostępne są dane Eurostat, szybciej od Polski rozwijało się siedem krajów (Szwecja, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Czechy, Bułgaria i Cypr).

W ocenie Ministerstwa Rozwoju, tempo wzrostu w ostatnim kwartale 2016 roku powinno nieznacznie przyśpieszyć, głównie na skutek przyśpieszenia tempa spożycia prywatnego. Stopniowo będą odradzać się także inwestycje, których tempo spadku powinno wyhamować w ostatnim kwartale 2016 roku, także na skutek spodziewanej zwiększonej absorpcji środków z nowej perspektywy finansowej.

Źródło: newseria.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij