Nowoczesne Hale wydanie nr 5/2014
Nowoczesne Hale wydanie nr 5/2014

Wyroby śrubowe ze stali nierdzewnych – temat wydania. W numerze: materiały stosowane do wyrobu śrub i nakrętek, posadzka w nowoczesnym magazynie, wyznaczanie parametrów obliczeniowych podłoża warstwowego pod posadzką przemysłową, dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych. Polecamy: przykłady zastosowań belek ażurowych z otworami kołowymi.

Rynek

Z branży

Prawo i finanse

Określenia „z powodu” i „z winy” w umowach o roboty budowlane

Prawidłowo skonstruowana umowa o roboty budowlane powinna odpowiednio zabezpieczać interes inwestora na wypadek niewłaściwego wywiązywania się z niej przez wykonawcę. Owe uchybienia mogą jednak wynikać z różnych przyczyn, leżących zarówno po stronie kontrahenta, jak i całkowicie od niego niezależnych. Przy zawieraniu umowy należy więc mieć świadomość istotnych różnic pomiędzy nimi.

Projektowanie

Materiały stosowane do wyrobu śrub i nakrętek – cz. I Wyroby śrubowe ze stali nierdzewnych/Materials used for the manufacture of screws and screw caps – part I Fasteners made of stainless steels

STRESZCZENIE Własności mechaniczne i inne własności użytkowe gotowych zestawów śrubowych zależą od składu chemicznego materiału wyjściowego, jego obróbki mechanicznej i termicznej oraz dodatkowych zabiegów wykańczających. Opierając się na aktualnych normach dotyczących wyrobów złącznych, ofertach handlowych i dostępnej literaturze, w kolejnych częściach cyklu omówione zostaną cechy użytkowe gotowych śrub i nakrętek. Uwzględniono również zalecenia podawane w normach projektowania i wykonania stalowych konstrukcji budowlanych. Niniejszy artykuł dotyczy tylko wyrobów śrubowych ze stali nierdzewnych, a w kolejnych artykułach zostaną przedstawione wyroby z metali nieżelaznych, tworzyw oraz ze stali węglowych i stopowych. SUMMARY Mechanical properties and other functional features of ready-to-use screw sets depend on the chemical composition of a starting materials, its mechanical and thermal processing, as well as additional fi nishing procedures. Based on the current norms concerning fasteners, trade off ers and available references, the functional properties of ready-to-use screws and screw caps have been discussed in subsequent parts of the series of articles. Recommendations included in the norms for the designing and manufacturing of steel structures have also been presented. The article deals only with fasteners made of stainless steels. Fasteners made of non-ferrous metals, plastics, as well as carbon and alloy steels, will be presented in subsequent articles.

Kształtowanie dźwigara cięgnowego

Projektowanie konstrukcji budowlanych, a w szczególności hal widowiskowo-sportowych lub wystawowych, wymaga od projektantów nie tyko zapewnienia im odpowiedniej nośności i stateczności, ale również atrakcyjnego wyglądu i ekonomiki wykonania. Do takich właśnie atrakcyjnych wizualnie i ekonomicznych form zaliczają się kopuły cięgnowe.

Wybrane programy do konstrukcji budowlanych hal – cz. I. Programy do obliczeń statycznych

W artykule zostaną przedstawione programy komputerowe, w tym również dotyczące modnego ostatnio BIM (Building Information Modelling), oraz inne szczegółowe dla całego cyklu projektowego – od obliczeń statycznych i dynamicznych (projektowanie), poprzez wykonanie rysunków (dotyczy konstruowania), realizacji hal (wytwarzanie) oraz montażu hali na budowie.

Budowa Centrum Kongresowego ICE w Krakowie – pełne wykorzystanie potencjału BIM

Na całym świecie powstają zapierające dech w piersiach budowle charakteryzujące się niepowtarzalną architekturą i funkcjonalnością. Budynki użyteczności publicznej, jak Muzeum Sztuki i Nauki w Singapurze czy Muzeum Sztuki w Denver, wyróżniają się wśród otoczenia, zmieniając krajobraz, a często stają się ikonami miast, w których je wybudowano. Także Kraków może poszczycić się budowlą, którą już dzisiaj możemy nazwać symbolem połączenia nowoczesności i sztuki oraz osiągnięć polskich inżynierów i architektów. Jest to Centrum Kongresowe ICE (skrót od International Conferencing and Entertainment).

Pakiet RM3D Obliczenia prętowych konstrukcji przestrzennych

RM3D to skrótowa nazwa pakietu programów komputerowych przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej wg teorii I i II rzędu oraz zintegrowanego wymiarowania wg PN i PN-EN elementów konstrukcyjnych przestrzennych konstrukcji prętowych. Pakiet RM3D dedykowany jest projektantom konstrukcji budowlanych, zwłaszcza tym, którzy poszukują narzędzia łączącego prostotę i komfort użytkowania z jednej strony, a poziom merytoryczny zastosowanych metod i algorytmów obliczeniowych – z drugiej. Dzięki naszemu przygotowaniu zawodowemu i wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu programów dla komputerowego wspomagania projektowania udało nam się stworzyć narzędzie pozwalające na szybką, a zarazem miarodajną ocenę warunków stanu granicznego nośności (SGN) oraz stanu granicznego użytkowania (SGU) przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.

Posadzki

Posadzka w nowoczesnym magazynie

Hala magazynowa to inwestycja na wiele lat, wymagająca podjęcia na etapie projektowania i wykonania wielu ważnych decyzji, mających wpływ na późniejszą eksploatację i związane z nią koszty. Każdy, nawet najmniejszy, element ma wpływ na komfortowe i bezawaryjne użytkowanie obiektu. Jednak nawet pełne zautomatyzowanie obsługi magazynu i zastosowanie najnowocześniejszych technologii nie da pełnej satysfakcji bez prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji.

Wyznaczanie parametrów obliczeniowych podłoża warstwowego pod posadzką przemysłową

W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie wyznaczania parametrów obliczeniowych podłoża warstwowego oraz przykład obliczeniowy dla płyty posadzki betonowej z typowym rozstawem skurczowych szczelin dylatacyjnych i zbrojeniem rozproszonym. Posadzki bezspoinowe, posadzki na słabych podłożach wzmacnianych poprzez kolumny cementowe i inne techniki (np. geosyntetyki) oraz analiza wpływu skurczu i obciążeń termicznych wraz z przykładami obliczeniowymi będą przedmiotem następnych artykułów. Celem tej serii artykułów jest stworzenie bazy przykładów obliczeniowych, pomocnych w projektowaniu betonowych posadzek przemysłowych w różnych uwarunkowaniach związanych z podłożem, sposobem użytkowania i rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

Techniki i technologie

Belki ażurowe z otworami kołowymi – cz. II Przykłady zastosowań

Elementy ażurowe, wskutek osłabienia środnika otworami, są wrażliwe na działanie sił poprzecznych. W związku z tym są stosowane najkorzystniej jako belki swobodnie podparte, obciążone w sposób ciągły i równomierny. Belki o przekroju symetrycznym są stosowane głównie w przekryciach dachowych, a o przekroju niesymetrycznym – w stropach zespolonych stalowo-betonowych.

Artykuł promocyjny

Nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie hydroizolacji dachów płaskich

Techniki i technologie

Ścienne płyty warstwowe PWS – W EKOLOGICZNE „EKO” (PWS – W „EKO”) z rdzeniem z lekkiej wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej

Grupę Pruszyński tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Białorusi oraz Litwy. Jest ona jednym z największych rodzimych producentów stalowych pokryć dachowych oraz elewacji. Wytwarza również materiały wykończeniowe, kasety, kasetony elewacyjne, panele ścienne, sufi ty oraz akcesoria do systemów gipsowo-kartonowych. Ponadto produkuje wyroby z metali kolorowych oraz okna i drzwi drewniane.

Technologia wzmacniania stalowych prętów ściskanych o przekrojach zamkniętych i otwartych/ Technology for strengthening steel bars of closed and open cross-sections under compression

STRESZCZENIE W artykule przedstawiono możliwości kształtowania prętów złożonych bliskogałęziowych z podatnymi, zakładkowymi połączeniami ścianek gałęzi – przy wykonywaniu wzmocnień elementów prętowych. Opisano badania doświadczalne pięciu jednakowych elementów trójgałęziowych, poddanych ściskaniu osiowemu. Każdy z elementów składał się z pręta wzmacnianego o przekroju rurowym prostokątnym oraz połączonych z nim dwóch krótszych gałęzi wzmacniających o przekroju ceowym, za pomocą łączników jednostronnych typu BOM-R16-4. Celem badań było ustalenie wartości nośności obliczeniowej na wyboczenie testowanych prętów. Przekonano się o wyraźnym wpływie podatności zastosowanych połączeń gałęzi na nośność wyboczeniową elementów złożonych. Wykazano przy tym zadowalającą skuteczność zaproponowanego sposobu zwiększania nośności ściskanych elementów prętowych. SUMMARY The paper presents the possibility of shaping closely spaced built-up bars with fl exible, lap joints of the branches – in the performance of strengthening bar elements. The experimental study of the five identical three-branched elements subjected to axial compression are described. Each of the elements was composed of the strengthened bar of tubular rectangular cross-section and two shorter strengthening branches of channel cross-section, connected to the strengthened bar using blind bolts BOM-R16-4. The aim of the study was to determine the design buckling resistance of the tested bars. The clear infl uence of the fl exibility of the applied connections of the branches on the buckling resistance of the built-up elements has been determined. However, the satisfactory effi - ciency of the applied method for increasing the carrying capacity of bar elements has been shown.

Zabezpieczenia

Dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych

Stal jest materiałem, który podczas pożaru relatywnie szybko zmienia pierwotne parametry. W temperaturze ok. 500-600°C staje się niezdolna do przenoszenia obciążenia. W warunkach pożaru następuje zmniejszenie wytrzymałości stali i jej odporności na odkształcenie (głównie efektywnej plastyczności). Aby więc uniknąć takiej sytuacji, konstrukcje stalowe należy zabezpieczać izolacją przeciwpożarową.

Instalacje

Sposób na tanie ciepło w hali i warsztacie

Ogrzewanie dużych obiektów przemysłowych to spore wyzwanie. Trudno zapobiec zarówno ucieczce ciepła, jak i pieniędzy z portfela. A gdyby ogrzewać tylko te miejsca, gdzie ciepło naprawdę jest potrzebne, potrzebując do tego znacznie mniej energii niż dotychczas i nie obawiając się jej strat? Takie możliwości stwarzają krótkofalowe promienniki ciepła, zwane też lampami grzewczymi.

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Co słychać na rynku regałów magazynowych?

Innowacyjne systemy pozwalające na ultraszybką lokalizację i kompletację towaru – to podstawowy kierunek, w którym podąża branża regałów magazynowych. Coraz częściej decydujemy się na automatyzację magazynu, nie rezygnując jednak ze sprawdzonych, bardziej tradycyjnych rozwiązań.

Wybrane aspekty zastosowania przenośników w magazynach

Przemieszczanie ładunków w procesach produkcyjnych i magazynowych jest zadaniem niejednokrotnie decydującym o efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Dobór właściwych środków, ich ilości i parametrów technicznych w dużym stopniu gwarantuje zachowanie właściwej wydajności procesów produkcyjnych czy magazynowych oraz osiąganie dobrych wyników ekonomicznych.

Mobilny stojak magazynowy – system FORPS™. Bezinwestycyjne podwojenie przestrzeni magazynowej

Rozwiązując problem składowania znacznej liczby Europalet w jednej z firm, gdzie powierzchnia ich składowania w jednym poziomie kilkakrotnie przekraczała dostępną powierzchnię magazynową, opracowano nową koncepcję stojaka magazynowego. Wykluczono zastosowanie standardowych systemów regałów paletowych (rys. 1 i 2), gdyż wykorzystanie istniejącej przestrzeni magazynowej było zbyt małe.

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności – cz. I

Magazynowanie w przetwórstwie spożywczym jest procesem złożonym, gdyż obejmuje różne dziedziny produkcji. Rodzaj wykorzystywanych do składowania budowli i urządzeń magazynowych zależy od rodzaju i wielkości produkcji oraz postaci fizycznej magazynowanych artykułów spożywczych i surowców. Do magazynowania surowców płynnych wykorzystywanych w produkcji masowej stosuje się zbiorniki, a do magazynowania surowców sypkich – silosy, które zalicza się do budowli magazynowych. W przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem spożywczym funkcjonują magazyny, w których eksploatowane są różnego rodzaju urządzenia do składowania, transportu bliskiego, urządzenia pomocnicze oraz mające wpływ na warunki przechowywania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij