W edycji z 2017 r. poradnika „Budujemy Hale” autor przedstawił przegląd stworzonych do tej pory systemów prętowo-cięgnowych, czyli układów konstrukcyjnych, w których zasadniczą rolę odgrywają wiotkie elementy rozciągane: cięgna i membrany.

Opierając się na monografi i Władysława Borusiewicza, dokonał ich ogólnego podziału na konstrukcje: linowe, powłokowe z siatkami utworzonymi z cięgien oraz konstrukcje membranowe. Niniejszy artykuł jest kontynuacją tego zagadnienia...