GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2016 roku był wyższy o 2,8 proc., w porównaniu z 2015 rokiem (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). MR oczekiwało zbliżonego tempa wzrostu gospodarczego w całym 2016 roku.

Szacunki sugerują, że w ostatnim kwartale tempo wzrostu wyniosło 2,5-2,6 proc., a więc było zbliżone do 2,5 proc. notowanego w trzecim kwartale. Szybciej niż w trzecim kwartale rosło spożycie prywatne (o około 4,1 proc.), nieznacznie wyhamował spadek inwestycji (do 6 proc., podczas gdy w trzecim kwartale spadek wyniósł 7,7 proc.). W czwartym kwartale odnotowaliśmy też dodatni wkład popytu zewnętrznego (eksportu netto), który był zbliżony do 0,3 pkt proc. Zgodnie z przewidywaniami kontynuowany był proces odbudowy zapasów, ich wkład wyniósł ok. 1,2 pkt. proc.

Uwzględniając podażową stronę gospodarki, należy zwrócić uwagę na wolniejsze tempo wzrostu wartości dodanej w przemyśle, oraz wyhamowanie spadku wartości dodanej w budownictwie, które należy szacować na około 10 proc. w IV kw. 2016 r. (w trzecim kwartale spadek wartości dodanej w tym sektorze przekraczał 16 proc.).

Ustabilizowanie w końcu roku wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do 2,5 proc., a także wygasanie negatywnego impulsu, jakim było gwałtowne ograniczenie inwestycji, przy stabilnie rosnącym spożyciu oraz eksporcie, sugerują poprawę dynamiki PKB w kolejnych kwartałach 2017 roku. Jednocześnie przy braku nagłych zaburzeń zewnętrznych, stabilnie rosnącym spożyciu oraz stopniowej odbudowie nakładów brutto na środki trwałe, dynamika PKB powinna zbliżyć się do 3 proc..

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2016 roku GUS opublikuje 14 lutego 2017 r.

Dziś opublikowano również wstępne dane dotyczące IV kwartału 2016 r. dla całej UE

Wzrost PKB w UE wyniósł 1,9 proc. r/r sa (wobec 1,9 proc. r/r w III kw.). W strefie euro PKB wzrosło o 1,8 proc. r/r sa (wobec 1,8 proc. r/r). W ujęciu kwartalnym (dane wyrównane sezonowo) wzrost PKB wyniósł 0,5 proc. i 0,6 proc. odpowiednio w strefie euro i UE28 (wobec 0,4 proc. i 0,5 proc. w III kwartale). W całym 2016 roku tempo wzrostu PKB UE wyniosło 1,9 proc. wobec 2,2 proc. w 2015 r., w strefie euro 1,7 proc. wobec 2,0 proc. W Niemczech, u głównego partnera handlowego Polski, PKB zwiększył się o 1,9 proc. (wobec 1,7 proc.).