Koszty eksploatacji instalacji wentylacji lub klimatyzacji zależą od wielu parametrów, ustalanych indywidualnie dla danego systemu na etapie projektowym.

Wprowadzono nowe rozporządzenia dotyczące wymagań odnośnie do urządzeń wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkalnym i niemieszkalnym. Zastosowanie instalacji wentylacyjnej,
a w szczególności klimatyzacyjnej, pozwala na zapewnienie wymaganych przez prawo i użytkownika
odpowiednich warunków wewnętrznych w pomieszczeniu przez wytworzenie sztucznego środowiska o parametrach niezależnych od parametrów powietrza zewnętrznego.