W prezentowanych rozważaniach pokazano, że w przypadku hal handlowych o dużej powierzchni użytkowej racjonalnym scenariuszem pożaru interpretowanym jako miarodajny do oceny i weryfikacji poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego...

...użytkownikom tych centrów w sytuacji pożaru nie zawsze musi być zakładany powszechnie pożar w pełni rozwinięty. W klasycznym podejściu do oceny odporności ogniowej ustrojów nośnych obiektów budowlanych z reguły zakłada się, że najbardziej niekorzystnym scenariuszem rozwoju pożaru będzie osiągnięcie przez ten pożar fazy pożaru rozwiniętego, co oznacza jego rozgorzenie skutkujące wyrównaniem temperatury gazów spalinowych w całej rozważanej strefie pożarowej.