Kwestia zabezpieczenia przeciwpożarowego hal produkcyjnych i magazynowych stanowi obecnie z punktu widzenia wielkości strat pożarowych jeden z najistotniejszych problemów ochrony przeciwpożarowej.

Jak pokazują statystyki (według danych KGPSP), mimo niewielkiego udziału procentowego liczby
pożarów w obiektach produkcyjnych i magazynowych w stosunku do wszystkich pożarów, jakie występują w kraju (zgodnie z rys. 1), jest to odpowiednio 1,5% i 0,7%, straty fi nansowe w tych pożarach stanowią łącznie 25% wszystkich strat pożarowych.